Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos karinių veiksmų

Kompensacija už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos karinių veiksmų

Panaudos davėjas, siekdamas gauti kompensaciją už būsto suteikimą užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos federacijos karinių veiksmų Ukrainoje (toliau – kompensacija), kreipiasi į savivaldybės administraciją pagal būsto registracijos vietos adresą, pateikdamas prašymą dėl kompensacijos skyrimo ir kartu su prašymu pateikdamas pagal Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse atitinkančias sąlygas ir Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2022 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. 1V-143 „Dėl užsieniečių, pasitraukusių iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų Ukrainoje, registracijos centrų veiklos ir šių užsieniečių apgyvendinimo“ 3 punkte nustatytas sąlygas dėl su būsto išlaikymu susijusių mokesčių mokėjimo sudarytą būsto panaudos sutartį (ar teisės aktų nustatyta tvarka patvirtintą jos kopiją), kurioje nurodyti atitinkami panaudos gavėjo (-ų) duomenys.

Suteikus būstą vienam užsieniečiui, panaudos davėjui skiriama 150 Eur kompensacijos suma per mėnesį, suteikus tą patį būstą kiekvienam kitam užsieniečiui, papildomai skiriama 50 Eur kompensacijos suma per mėnesį už kiekvieną kitą užsienietį.

Priimant sprendimą dėl kompensacijos mokėjimo, tikrinami Nekilnojamojo turto registro duomenys dėl būsto panaudos sutartyje nurodyto būsto, už kurio suteikimą (pagal unikalų numerį, kai būstas suformuotas kaip atskiras nekilnojamojo turto objektas) gali būti išmokama kompensacija, nuosavybės teisės patvirtinimo (duomenys apie būsto panaudos sutartyje nurodyto būsto daiktines teises).

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija parengė būsto panaudos sutarties pavyzdinę formą, kurią asmenys, suteikę būstą užsieniečiams, esant poreikiui, gali naudoti ir pateikti, kreipiantis į savivaldybės administraciją dėl kompensacijos skyrimo.

Kompensacija skiriama panaudos davėjui už antrąjį ir paskesnius būsto panaudos pagrindais perdavimo naudotis mėnesius (bet ne daugiau kaip už tris mėnesius) nuo būsto perdavimo naudotis panaudos pagrindais dienos. Mėnesiai pradedami skaičiuoti nuo Registracijos migracijos departamento korteles išdavimo datos ar nuo panaudos sutarties datos jei ukrainiečiai apsigyveno vėliau.

Prašymai dėl kompensacijos gali būti teikiami nuo 2022 m. balandžio 1 d. Prašymai (prašymo forma) gali būti teikiami asmeniškai raštu atvykus į Jonavos rajono savivaldybės administraciją, atsiųsti pašto siunta arba elektroniniu paštu, per kurjerį arba atstovą, kurio teisė atstovauti turi būti patvirtinta notaro ar kito asmens, įgalioto atlikti notarinius veiksmus, patvirtintu įgaliojimu.

Prašymai pateikiami pagal būsto registracijos vietos adresą. Kai būsto registracijos vietos adresas Jonavos miestas, prašymai pateikiami Socialinės paramos skyriui, kai  būsto registracijos vietos adresas Jonavos rajono seniūnija, prašymai gali būti pateikiami seniūnijoje dirbančiam Socialinės paramos skyriaus specialistui.